La porta sud de l'església

Aquesta porta s'obriria el 1351, moment en què Pere Capmagre va afegir el cos situat a tocar l'entrada sud de l'església. Aquesta data queda afermada per la constància que el 1365 es col·locaven panys i forrelats a les portes nord, sud i occidental de l'església, any en el que també es va iniciar la fortificació d'aquest portal, conjuntament amb la de l'absis.

Aquests treballs de reforçament i fortificació provocaven despeses estèrils, atès que desviaven recursos destinats a la construcció de l'església, obres que, superat el perill eren enderrocades. Davant aquesta porta, al segle XVII, es trobava el cementiri major de l'església.


Bibliografia: La construcció de l'església de Sant Feliu de Girona, Miquel Àngel Chamorro. Article publicat a "Revista de Girona" núm. 240, gener-febrer 2007.

Back-Index-Next