Traducció del contracte matrimonial, datat el 1377, Castelló d'Empúries.
Pergamí. MHJ133. Cessió de l'Arxiu Històric de Girona

El dimarts 25 del mes de Iar de l'any 5137 de la creació del món, segons el còmput que usem aquí a la ciutat de Castelló d'Empúries, (és de saber com) el nuvi, el senyor David, fill del senyor Mesul·lam de Gallac, digué a Astruga, donzella, filla del senyor Abraham fill de Jucef Algallet: sigues la meva esposa segons la llei de Moisès i d'Israel, i jo et serviré i t'honoraré i et sostindré i et proveiré segons el costum dels varons jueus que serveixen i honoren les seves dones amb l'aliment i amb tot allò que els és necessari per a viure en l'abundància. Et donaré com a dot (mohar) per la teva virginitat 200 zuzim que et pertanyen (per prescripció rabínica) i l'aliment i el vestit i tot el que calgui pel teu manteniment, i viure conjugalment amb tu segons el costum universal. La senyora Astruga, verge, consentí i es convertí en l'esposa d'aquest nuvi, el senyor David, i aquests són els béns del seu dot (neduià) que ella ha portat de la casa de la seva mare: entre or i plata i vestits, joies i servei de llit i 600 diners (dinarim peshatim) melgoresos, que són la moneda corrent en aquest lloc per a tota transacció comercial, i el nuvi afegí a tot això la suma de 700 diners (dinarim peshatim) de la moneda corrent esmentada als quals també hi afegeix, com a regal per a ella, 200 diners grans de plata i aquests diners estan composats cadascun per vuit zuzim; i digué el nuvi que això sigui vàlid per a tot el temps en què aquest document de quetubà estigui en mans d'ella la senyora Astruga, la núvia, o en mans del seus o de qualsevol altre persona que sigui part de la seva família, amb la condició que no estigui esquinçat i que no s'hi hagi escrit al damunt que s'ha pagat (o cancel·lat).

Aquestes coses recauen sobre la meva responsabilitat, o sobre els meus apoderats, i sobre aquells que són part de la meva família, excepte quan es digui que no hem estat pagats quan a la suma total de la quetubà, de la neduià (dot) i de la tosefet (addició) esmentades a sobre, en consideració també de la seva manutenció i del sosteniment amunt recordats, siguin parcials o totals, talment com tot allò que concerneixi a aquest document d'aquesta quetubà i de tota la resta de les condicions que envolten la quetubà; en tots els casos, la present escriptura equivaldrà a dos testimonis rectes, sense necessitat de cap vot ni de cap jurament lleu o ferm, en el nostre territori i en els entorns; i això ho accepto, i en cas de que jo falli en relació a qualsevol d'aquestes coses amunt esmentades, sigui càstig per a mi o per als meus amb tots els termes jurídics sense cap condició o excepció ni reserva de cap mena. Amb això em compromet amb ple compromís, amb una completa assumpció que comença ara en relació a aquesta quetubà i a la manutenció i sosteniment damunt recordats, segons allò establert pel Bet Din. Jo he acceptat per a mi mateix i per a totes les persones que formen part del meu entorn, amb el ple compromís, establir garantia del contingut d'aquest document de quetubà i de dot i el seu pagament addicional i el seu manteniment i els béns esmentats més amunt i tota la resta de condicions del tribunal sobre la quetubà i sobre totes les coses esmentades i declarades; talment em comprometo des d'ara a pagar tota mena de béns o d'adquisicions que jo tingui sota els cels, moble i immoble, que jo hagi comprat o que pugui comprar, i tot serà garantia i penyora i estarà sotmès al document d'aquesta quetubà o a la seva dot, i a la suma addicional per al seu manteniment i per tot allò que ha estat damunt esmentat i inclòs, per tal que sigui satisfet i pagat sense cap pèrdua.

Per part meva, i en benefici de la núvia, Astruga, per tot allò que concerneix els béns, tant ella com els seus i aquells que formen part del seu entorn, i en relació a aquests béns (que li corresponen) podran ser escollits entre les coses més valuoses de tots els meus béns, i fins i tot del mantell que em cobreix les espatlles, sense necessitat del meu permís ni del permís de cap tribunal ni de cap persona en el món; i tot això té valor de garantia talment com totes les quetubot d'acord amb els costums d'Israel que varen establir els Nostres Mestres (de beneïda memòria), des d'aquest dia en endavant i sense cap reserva ni restricció, sobre el que hagi decidit i sobre el que decidiré.

I nosaltres, testimonis, assumim el compromís per part del nuvi, el senyor David fill de Mesul·lam de Gallac damunt esmentat, amb el consentiment de la senyora Astruga, la núvia, filla d'Abraham Jucef Algallet, en tot allò que està escrit i exposat damunt, i amb el (seu) compromís explícit, i amb el mot "Gallac" afegit entre línies. I tot és ferm i permanent.

Back-Index