Els Banys Àrabs - Frigidarium 17 de maig de 2008
Index-Next