Capitell nº 12

Capitell amb decoració de temàtica zoomòrfica. Representa tres animals fantàstics amb cos, ales i potes de falcó i cap d'home. Estat lleugerament mutilat.

Decoració del plomall de les aus idèntic al del Capitell nº 8, tot i aquest representa un animal fantàstic amb cos de falcó i cap d'home. En allò que es refereix a la temàtica, es similar al Capitell nº 23, tot i que la decoració de les plomes és diferent.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup quart, de temàtica íntegrament zoomòrfica.


Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back